آیا ظاهر شدن غده 2 سانتی در قسمت ساعت 12 پستان می تواند سرطان باشد؟

آیا ظاهر شدن غده 2 سانتی در قسمت ساعت 12 پستان می تواند سرطان باشد؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.